Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG)
YouRtop is zelf enorm gesteld op haar privacy. Wij vinden het belangrijk dat er altijd en overal netjes, veilig en transparant omgegaan wordt met gegevens die bekend zijn bij wie dan ook. Je kunt ervan uitgaan dat wij jouw gegevens behandelen zoals wij graag willen dat onze gegevens behandeld worden. Nooit en te nimmer zullen wij je gegevens zomaar rond laten slingeren. Wat wij wel doen kun je hieronder lezen. Mocht je nog vragen hebben dan zijn wij als volgt te bereiken:

YouRtop
Yvonne Vercoulen
yvonne@yourtop.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

YouRtop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website

Daarnaast zijn er ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens met betrekking tot lichamelijke of geestelijke gezondheid


YouRtop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen in de dienstverlening
 • Voor kwalitatief goede uitvoering van de dienstverlening
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte of verplichtingen met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


Hoe YouRtop persoonsgegevens van cliënten verkrijgt en bewaart
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je telefonisch, per email of per contactformulier op de website, contact opneemt voor het stellen van een vraag over de diensten YouRtop. De persoonsgegevens die je hierbij verstrekt zijn nodig om je snel en gericht te kunnen voorzien van informatie over de diensten. Na telefonische of schriftelijke toestemming wordt deze informatie maximaal 6 maanden bewaard.

Als op basis van het eerste contact wordt besloten tot een kennismakingsgesprek en daarin blijkt dat de dienstverlening van YouRtop past bij jouw hulpvraag, krijg je een vragenlijst mee naar huis. Hierop dien je jouw algemene persoonsgegevens, wat achtergrondinformatie en je hulpvragen in te vullen. Deze gegevens breng je mee naar het kennismakingsgesprek dat hierop volgt. Wanneer er wederzijdse overeenstemming is over de te leveren dienst en deze ook gefinancierd kan worden, wordt een overeenkomst afgesloten en gaan deze gegevens deel uitmaken van je dossier. Indien er uiteindelijk toch geen overeenkomst wordt afgesloten, worden je persoonsgegevens opgeslagen voor een maximale duur van 6 maanden.

Om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, verwerkt YouRtop niet alleen algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer, maar ook de aard van de hulpvragen. Daarnaast vraagt YouRtop indien dit zinvol is en de klant hiervoor toestemming geeft eventueel dossiers op van eerdere hulpverleners. Dit alles wordt samen met het indicatiebesluit, de (zorg)plannen, evaluaties en rapportages vastgelegd in een elektronisch dossier. YouRtop bewaart deze gegevens gedurende de trajecten en niet langer dan strikt nodig is, of conform de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. Wanneer je komt te overlijden zal het dossier binnen 6 maanden worden vernietigd.

Voor facturatie en de financiële administratie worden naam en factuuradres, code van de beschikking, aard en omvang van de begeleiding, factuuradres, bankrekeninggegevens, naam van eventuele instelling of organisatie, kvk nummer en emailadres verwerkt. Zonder deze gegevens kunnen betalingen niet worden verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. YouRtop bewaart deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.


Maken van foto’s
YouRtop maakt alleen na toestemming foto’s van klanten. Deze foto’s worden enkel gebruikt voor de website, posters of flyers van YouRtop en voor geen enkel ander commercieel doeleinde. Iedere klant heeft het recht om de toestemming in te trekken. YouRtop zal deze foto’s dan uiterlijk binnen 14 dagen verwijderen. 
 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
YouRtop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de harde schijf van de laptops & telefoons van YouRtop versleuteld middels een tweetraps beveiliging en wordt gewerkt met aanvullende beveiliging voor de opslag van documenten met privacygevoelige informatie. Het is daarmee vrijwel uitgesloten dat bij verlies of diefstal van apparatuur data verloren kunnen gaan en misbruikt kunnen worden.

De website www.yourtop.nl heeft een SSL-certificaat (https), waardoor gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Verder wordt gebruik gemaakt van een register waarin eventuele onregelmatigheden en datalekken worden beschreven en de daarmee samenhangende verbeteracties worden gemonitord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yvonne@yourtop.nl


Delen van persoonsgegevens met derden
YouRtop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op jouw eigen verzoek. Jouw persoonsgegevens worden niet alleen door YouRtop verwerkt, maar ook door bedrijven die door YouRtop zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’.

Met bedrijven die in opdracht van YouRtop jouw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin verplichten deze bedrijven zich om te werken met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als YouRtop. De verwerkers handelen onder eindverantwoordelijkheid van YouRtop.


Geheimhouding
Met bedrijven of  personen waarmee YouRtop samenwerkt in de uitvoering van haar trainingen, maar die geen gegevens hoeven te verwerken wordt een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.


Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
YouRtop gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Reactieformulieren op de website (bij nieuwsberichten)
Als je een reactie op een bericht achterlaat op deze website, wordt de data verzameld zoals je ingegeven hebt in het reactieformulier evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen in zoverre dat niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door YouRtop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging en een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per email sturen naar yvonne@yourtop.nl. Om fraude en/of misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

YouRtop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Geautomatiseerde besluitvorming
YouRtop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Aanpassen privacyverklaring
YouRtop behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen conform de van toepassing zijnde verordeningen en wetten. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-11-2019